นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy) - RockSiam

RockSiam

ร็อคสยาม!! ศูนย์รวมเคล็ดลับ ความรู้ สู่สังคมชาวสยาม \m/

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy)
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy)

หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ควรมีการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลต่อความราบรื่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
       
วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
1.เพื่อตรวจสอบระบบสารสนเทศภายในบริษัทให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2.เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อความราบรื่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.เพื่อให้ระบบสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐานด้านระบบบริหารคุณภาพ (ISO)

วิธีการวัดและประเมินผล
- ระบบจะต้องมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ
- ระบบจะต้องไม่มีการ Downtime หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด
- สามารถยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดการลุกลามหรือบานปลาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ระบบสารสนเทศภายในบริษัทมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ
- สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงักของระบบ
- มีความเป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารคุณภาพ (ISO)

รายละเอียดการดำเนินการ
การตรวจสอบความพร้อมใช้ของ Server

เลี้ยงกระต่าย ฮอลแลนด์ ลอป ( holland lop ) ยอดนิยม

กระต่ายพันธุ์ ฮอลแลนด์ ลอป ก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจและหนึ่งในนั้นคือตัวผมเอง...